ตัวยึดสายไฟฟ้า ท่อตรงและท่ออ่อน เสียบเรียงเป็นแถวได้